Ordningsregler

Bostaden och tillhörande skötselområde

Allmänt

Bostadsrättsinnehavare/hyresgäst ska vara aktsam om, och väl vårda såväl egen bostad som föreningens egendom i övrigt.

 1. Skador i bostadsrätten/hyresrätten
  Om det i bostadsrätten/hyresrätten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas ska styrelsen omedelbart underrättas. Jourfirma ska anlitas i samråd med styrelsen. Skador ska av medlemmen, anmälas till föreningen och försäkringsbolag.

  Det är medlemmens/hyresgästens skyldighet att se till att den disponerade bostadsrätten/hyresrätten omfattas av hemförsäkring och bostadsrättsskydd. I de fall fastighetsförsäkringen inkluderar ett kollektivt bostadsrättstillägg som komplement till medlemmens hemförsäkring är medlemmen inte skyldig att inneha ett bostadsrättstillägg i sin egen hemförsäkring.

 2. Eldning
  Det är alltid den som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenhet för andra. Eventuella braskaminer (kräver bygglov) måste eldas i enlighet med de regler för eldning som finns utfärdade av Kommunen. Klagomål från de omkringboende kan behandlas av Kommunens miljöinstans. Kommunen kan inskränka alternativt förbjuda eldning om det stör grannarna. Veden bör vara torr vid eldning. Tänk på att en braskamin inte är avsedd att användas för ”huvuduppvärmning” utan för ”trivseleldning”.

 3. Verksamhet i bostaden
  I bostaden får inte utövas sådant arbete, yrkes- eller affärsverksamhet som kan störa övriga bostadsrätthavare.

 4. Störande ljud
  Bostadsrättshavare/hyresgäst ska iaktta hänsyn gällande buller och annat störande ljud.

  Om man känner sig störd av oljud, buller eller annat störande ljud bör man ringa störningsjouren. Utryckningskostnaden betalas då av den störande lägenhetsinnehavaren om inte störningen av störningsjouren bedöms som ej störande då betalas utryckning av beställande lägenhetsinnehavare.

 5. Förråds- och vindsutrymme
  I utvändigt förråd och på vindar får inte matvaror och dylikt förvaras på sådant sätt att de kan locka till sig skadedjur.

 6. Ändring i bostaden/skötselområde
  Eftersom byggnaderna och marken ägs av föreningen, krävs i vissa fall grannars och styrelsens godkännande innan du får börja förändra bostaden eller skötselområde. Föreningens riktlinjer är följande:
 • Ta hänsyn till dina grannar. Fråga dem om du tror att dina ändringar kan påverka deras utsikt negativt.

 • Om dina ändringar kräver bygglov är det du som måste skaffa dessa. Styrelsen kräver alltid att bygglovet är skaffat innan ändringen kan godkännas. Tänk på att det är bostadsrättsföreningen som står ansvarig inför Miljö- och byggnadsnämnd.

 • Yttre till- eller ombyggnad ska målas i områdets ursprungliga färgskala som är rött, vitt, grått eller svart.

 • Föreningen ska ha en generös inställning vid behandling av ansökningar av ändringar i bostaden/skötselområdet om punkterna ovan är uppfyllda.

Renhållning

 1. Hushållssopor
  Sopor och dylikt ska vara väl förpackade och ska läggas i sopbehållarna. Sopbehållarnas lock ska hållas stängda.

  Soppåse får inte placeras utanför den egna ytterdörren i avvaktan på att bli buren till sopbehållare.

 2. Övriga sopor
  Returmateriel (papper, kartong, glas, plast, burkar, kläder etc.) grovsopor och miljöfarligt avfall får inte slängas i föreningens sopbehållare.

 3. Trädgårdssopor
  Det är varje bostadsrättshavares och hyresgästs ansvar att själv frakta bort gräsklipp, avklippta grenar, uppgrävda buskar och dylikt. Detta genom att skaffa sig Besökskort till Södertäljes återvinningsstationer Tveta och Returen.

Skyltning

Skyltning genom anslag på husens ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd.

Utomhus

 1. Kabel TV
  Föreningen har genom Nykvarnsbostäder AB avtal om fast kabel TV. Antennavtal mellan föreningen och bostadsrättshavare ska förnyas när abonnemanget utökas eller minskas samt när bostadsrätten överlåts. Blankett finns på föreningens hemsida.

 2. Antenn och parabolantenn
  Uppsättande av parabolantenn eller annan antenn får inte påbörjas utan styrelsens godkännande och att grannmedgivande getts.

 3. Vattenutkast
  De hus som är utrustade med vattenutkastare på fasaden och som har slang eller plastmunstycke monterat ska ta bort dessa inför vintern så att det inte uppstår frysskador i väggen. Bostadsrättshavare ansvarar för att så sker.

 4. Sällskapsdjur
  Hund- och kattägare ska ta ansvar för sina djur och efterleva den lag som gäller för ägare till sällskapsdjur. Hundar ska vara kopplade när de vistas på gemensamma områden och tänk på att ta hänsyn till övriga i området. Ägaren eller den person som sköter hunden ansvarar för att hålla rent efter sina djur. För lokala regler och bestämmelser se Nykvarn kommuns regler angående Hund och Katt på http://www.nykvarn.se/.

 5. Fordon
  Tänk på att det kan finnas barn i området och kör sakta! Tomgångskörning max en (1) minut.

  Bilreparationer och långtidsparkering på gångvägar och gräsytor är inte tillåtet.

  Vid parkering på gräsyta utanför fönster till badrum ska särskilt avtal skrivas mellan medlemmen och föreningen om 10 årigt ansvar för skador på avlopp och dräneringsrör som ligger under mark.

  Parkering ska ske på för området avsedda parkeringsplatser. Lediga parkeringsplatser får användas som besöksparkering under förutsättning att föreningens ”parkeringstillstånd” placeras på insidan av frontrutan.
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)